ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE MIPEC

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE MIPEC

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC). Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website MIPEC tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

1. Giải thích thuật ngữ

“MIPEC” có nghĩa là Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội

“Người sử dụng” có nghĩa là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang Website của MIPEC dưới mọi hình thức.

“Website MIPEC” có nghĩa là các trang web của MIPEC: www.mipec.com.vn và www.batdongsan.mipec.com.vn

“Điều khoản sử dụng Website” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng website MIPEC phải tuân thủ và thực hiện.

2. Chấp thuận các Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng website của MIPEC, bạn đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản sử dụng Website được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, bạn nên thường xuyên kiểm tra lại điều khoản sử dụng. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là bạn đã chấp thuận các thay đổi đó.

3. Liên kết đến Website khác

Website MIPEC cung cấp một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. MIPEC cung cấp những kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho bạn. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. MIPEC không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. MIPEC từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

4. Liên kết từ Website khác

MIPEC không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website MIPEC sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/ hiển thị mặc định của Website MIPEC.

5. Miễn trừ trách nhiệm

MIPEC từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website MIPEC sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào website MIPEC, bạn mặc nhiên đồng ý rằng MIPEC, các đối tác liên kết không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp có liên quan đến việc:

(1) Sử dụng các thông tin trên website này;

(2) Các truy cập kết nối từ website này;

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Trong website MIPEC, bao gồm: các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code (trừ các liên kết đến website khác) đều thuộc bản quyền của MIPEC. Bản quyền của MIPEC được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh “© 2015 Copyright mipec.com.vn. All right Reserved” đối với web www.mipec.com.vn và © 2016 Copyright mipec.com.vn. All right Reserved” đối với web www.batdongsan.mipec.com.vn.

Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho MIPEC và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền đã thể hiện trong phiên bản gốc.

(3) Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của MIPEC là vi phạm điều khoản sử dụng website MIPEC. MIPEC có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

7. Điều chỉnh và sửa đổi

MIPEC bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

8. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

index